Tłumaczenie dyplomu, suplementu, świadectwa maturalnego

Coraz większą popularnością wśród studentów w Polsce cieszy się podjęcie studiów na zagranicznej uczelni lub też do podjęcia zatrudnienia.

Jakie rodzaje dokumentów szkolnych i uniwersyteckich wymagają tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego?

Dokumenty wystawione przez szkoły to jeden z dokumentów najczęściej zlecanych przez klientów indywidualnych. Osoby zlecające tłumaczenie potrzebują ich najczęściej dla dwóch celów – w procesie naboru na do szkoły w celu kontynuowania nauki oraz dla potrzeb rekrutacji do pracy za granicą. Jako, że są to dokumenty urzędowe dotyczące uzyskanego wykształcenia najczęściej konieczne jest uzyskanie przekładu wykonanego przez tłumacza przysięgłego. To on, swoją pieczęcią może potwierdzić, że dokument noszący odcisk pieczęci szkoły podstawowej średniej czy uniwersytetu jest dokumentem oryginalnym, a oceny, wyniki i kwalifikacje są wiarygodnie odzwierciedlone w języku angielskim. Nasze biuro specjalizuje się w wykonywaniu takich usług jak: tłumaczenia dyplomu ukończenia studiów, tłumaczenia suplementów, czy też innej dokumentacji wymaganej przy potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych. Co więcej, bardzo duża liczba osób, które starają się o przyjęcie na zagraniczne studia bądź też próbują swoich sił w rekrutacjach prowadzonych przez zagraniczne przedsiębiorstwa, nie posiadając właściwie przetłumaczonych dokumentów, musi zmienić swoje plany.

 

 

Dwoma najczęstszymi dokumentami poświadczającymi wykształcenie są świadectwa szkolne i dyplomy uniwersyteckie. Te drugie w chwili obecnej są najczęściej uzupełniane przez dołączane do nich suplementy, które zawierają bardziej szczegółowe informacje niż tylko tytuł zawodowy uzyskany w wyniku ukończenia studiów wyższych. Tłumaczenia dyplomów stały się więc bardzo popularne. Ważne jednak, by przekładu dokonała osoba, która ma do tego odpowiednie kwalifikację, a to oznacza, że musi ona być tłumaczem przysięgłym. Dzięki temu przyszły pracodawca bądź też osoba odpowiedzialna za rekrutację na studia ma pewność, że tłumaczony dokument w 100% odpowiada oryginałowi w języku polskim. Zarówno tłumaczenie dyplomów, jak i innych materiałów potwierdzających ukończenie studiów bądź szkoły średniej nie ma ściśle określonej ceny. Wszystkie dokumenty analizujemy w sposób jednostkowy, a po dokonaniu wyceny, przesyłamy Państwu odpowiedź. Uniwersalny cennik wykonania tego typu usług nie istnieje.

 

Świadectwa szkoły podstawowej i średniej

Czym jest świadectwo szkolne i jak je uzyskać?

Świadectwo szkolne to dokument potwierdzający ukończenie klasy/roku w następujących placówkach: szkołach podstawowych, (do niedawna w gimnazjach), liceach, technikach lub szkołach policealnych. Jeśli dana klasa jest programowo ostatnia uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia świadectwa można złożyć wniosek o jego duplikat do placówki, w których dana osoba odbywała kształcenie. Otrzymanie oryginału świadectwa jest bezpłatne lecz opłata za wydanie duplikatu wynosi kilkadziesiąt złotych.

Jako że dokument świadectwa jest dość schematyczny wystawiany jest on na formularzach z delikatnym tłem mającym na celu utrudnić podrobienia dokumentu oraz dodatkowo stanowić element dekoracyjny. W zależności od rodzaju szkoły stosowane są różne kolory tła, i tak na przykład niebieskie tło mają świadectwa szkoły podstawowej, różowe – świadectwa szkół średnich, a brązowe - świadectwa szkół policealnych. Świadectwa z wyróżnieniem mają dodatkowo biało-czerwony pas przebiegający przez całą wysokość pierwszej strony dokumentu.

Świadectwo poza danymi identyfikacyjnymi szkoły wstawiającej dokument i ucznia będącego posiadaczem świadectwa zawiera przede wszystkim listę ocen uzyskanych przez ucznia ocen wraz z dodatkowymi osiągnięciami. W zależności od typu szkoły dokument świadectwa szkolnego najczęściej zajmuje 2-3 strony obliczeniowe tłumaczenia przysięgłego. [Więcej o stronach obliczeniowych TUTAJ]

Aby mieć pewność, ile będzie Państwa kosztować tłumaczenie tego typu dokumentu proponujemy skorzystać FORMULARZA WYCENY lub przesłać e-maila ze skanami/zdjęciami dokumentów na adres e-mail: simple@simple.edu.pl. Tłumacz niezwłocznie wyceni zlecenie, prześle link do płatności a po jej uregulowaniu jak najszybciej przekaże Państwu gotowy dokument zgodnie z wybranym przez Państwa sposobem doręczenia. Transakcję można również przeprowadzić bezpośrednio w naszym biurze w Bytomiu lub w obecnie otwieranych biurach w Gliwicach, Katowicach i w kilku innych miastach na Śląsku.

 

Świadectwo dojrzałości – czy konieczne jest tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu?

W odróżnieniu od świadectwa szkolnego lub świadectwa ukończenia szkoły, wystawianych przez szkoły, w których prowadzona była nauka, świadectwo dojrzałości wystawiają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne mieszczące się ośmiu miastach:

 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (obejmująca województwo śląskie)
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie (obejmująca województwo mazowieckie)
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku (obejmująca województwa: pomorskie i kujawsko-pomorskie)
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży (obejmująca województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie)
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu (obejmująca województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie)
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi (obejmująca województwa: łódzkie i świętokrzyskie)
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu (obejmująca województwa: dolnośląskie i opolskie)
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (obejmująca województwa: małopolskie, podkarpackie i lubelskie)

Świadectwa dojrzałości jest dokumentem informującym o uzyskanych wynikach z egzaminu maturalnego kończącego edukację na poziomie szkoły średniej i poświadczającym uprawnienie do podjęcia kształcenia w szkole wyższej. Jest to jeden z najczęściej tłumaczonych dokumentów poświadczających wykształcenie. Co roku, w okresie wakacyjnym wykonujemy dziesiątki tych dokumentów dla naszych klientów chcących podjąć naukę przede wszystkim w Wielkiej Brytanii.

Na przestrzeni lat liczba informacji zawartych w świadectwie dojrzałości rosła, w chwili obecnej oprócz informacji o procentowych wynikach z poszczególnych przedmiotów i rodzajów egzaminu (egzamin ustny i pisemny, na poziomie podstawowym i rozszerzonym) komisje egzaminacyjne podają także procentowy udział uczniów którzy uzyskali niższy lub taki sam wynik. Tłumaczenie uwierzytelnione świadectwa dojrzałości w obecnej formie zajmuje 2 strony obliczeniowe. [Więcej o stronach obliczeniowych TUTAJ]

Nasze biuro przetłumaczyło już setki świadectw dojrzałości i w większości przypadków jesteśmy w stanie przetłumaczyć ten dokument na drugi dzień, zapraszamy więc przesłania ich poprzez FORMULARZ WYCENY lub drogą e-mailową na adres: simple@simple.edu.pl. Zapraszamy także do biura w Bytomiu lub do obecnie otwieranych biur w kilku innych miastach na Śląsku.

 

Dyplomy uniwersytetów i uczelni wyższych

Czym jest dyplom i jaka instytucja wystawia ten dokument?

Dyplom ukończenia studiów wyższych wystawiany jest przez uczelnie wyższe. Jest to krótki dokument ze zdjęciem informujący o uzyskaniu przez absolwenta uczelni tytułu zawodowego (tytułu licencjata, inżyniera lub magistra) [Więcej o tłumaczeniu tytułów zawodowych TUTAJ]. Oprócz danych osobowych posiadacza zawiera on także datę uzyskania wykształcenia wyższego oraz podpisy władz wydziału i uczelni. Z racji małej liczby informacji zawartych w dyplomie, tłumaczenie przysięgłe dyplomu zajmuje 1 stronę obliczeniową. Tłumaczenie dyplomu musi więc być powierzone osobie, która wykona je w sposób profesjonalny, opatrzony odpowiednią pieczątką, potwierdzającą wiarygodność dokumentu. Jeżeli więc zależy Państwu na pomyślnym przejściu systemu rekrutacji, należy przygotować odpowiednio wymagane dokumenty. W tym przypadku wszelkie dyplomy, suplementy czy świadectwa, powinny być przełożone na język angielski w ściśle określonej z normami formie. Muszą być one dokładnie przetłumaczone w sposób, jaki jest zgodny z międzynarodową normą. Co więcej, każdy taki dokument musi zawierać pieczątkę, która poświadcza jego zgodność z oryginałem sporządzonym przez uczelnie bądź szkoły mieszczące się na terytorium Polski. Tłumaczenie dyplomu nie może być więc powierzone osobie, która nie jest do tego uprawniona. W innym przypadku może to się równać nieuwzględnieniu naszej dokumentacji potwierdzającej zdobyte kwalifikacje w dalszym procesie rekrutacyjnym.

Tłumacz przysięgły Paweł Bujak ma w swoim dorobku przetłumaczenie setek tego typu dokumentów i w większości przypadków jest on w stanie przełożyć ten dokument na drugi dzień, zapraszamy więc do skorzystania z FORMULARZA WYCENY lub do przesłania dokumentów na adres poczty elektronicznej: simple@simple.edu.pl. Dokumenty można przekazać także bezpośrednio do naszego biura w Bytomiu. Zlecenia przyjmujemy również drogą elektroniczną, a obecnie otwieramy także biura w Katowicach, Gliwicach i innych miastach Śląska.

 

Czym jest suplement do dyplomu i jaka jest jego rola?

Ze względu na stale rosnącą wymianę międzynarodową między uczelniami, jak również ze względu na fakt, że coraz częściej studenci postanawiają kontynuować naukę za granicą bądź też zagraniczni pracodawcy potrzebują bardziej szczegółowych informacji o programie nauczania od pewnego czasu wraz z dyplomem wydawany jest także suplement do niego, który jest integralną częścią dyplomu ukończenia studiów.

W wyniku tak zwanego Procesu Bolońskiego ustalono, że dyplomy wydawane przez europejskie uczelnie będą jednolite, co umożliwi porównywanie i uznawanie kwalifikacji uzyskanych w trakcie edukacji w innym państwie. Sprawia to, że każdy suplement dyplomu wydany przez polską uczelnię jest podobny (zgodny ze wzorem dyplomu) i składa się z ośmiu części:

 1. Informacje o posiadaczu dyplomu (część zawiera dane osobowe absolwenta).
 2. Informacje o dyplomie (zawiera informacje o uczelni i kierunku studiów).
 3. Informacje o poziomie wykształcenia (informacje o tytule zawodowym uzyskanym w wyniku studiów podana także na dyplomie).
 4. Informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach (szczegółowa lista zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen).
 5. Informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu.
 6. Dodatkowe informacje.
 7. Poświadczenie suplementu (pieczęcie i podpis osoby upoważnionej do wystawienia tego dokumentu).
 8. Informacje o krajowym systemie szkolnictwa wyższego.

Jak widać, w odróżnieniu od dyplomu suplement zawiera bardzo dużo szczegółowych informacji, z tego względu jest o wiele bardziej obszerny niż dyplom. W zależności od rodzaju studiów i ich czasu trwania dokument suplementu może zajmować od 8 do aż kilkunastu stron obliczeniowych tłumaczenia przysięgłego. [Więcej o stronach obliczeniowych TUTAJ]

Aby mieć pewność ile ostatecznie wyniesie Państwa tłumaczenie konkretnego dokumentu zapraszamy do skorzystania z FORMULARZA WYCENY lub przesłania dokumentów na adres: simple@simple.edu.pl. Niezwłocznie podamy Państwu cenę, a po dokonaniu wpłaty, jak najszybciej przygotujemy tłumaczenie. Następnie dokument dotrze do Państwa tym sposobem jaki Państwo wybiorą. Wycenę można uzyskać również bezpośrednio w naszym biurze w Bytomiu. Zlecenia z dowolnego miejsca na Ziemi przyjmujemy także drogą elektroniczną, a obecnie jesteśmy w trakcie otwierania biur także w Gliwicach, Katowicach i innych miastach Śląska.

 

Czy warto zlecić tłumaczenie poświadczone suplementu?

Oczywiście, można twierdzić, że na dzisiejszym rynku pracy liczą się umiejętności i kwalifikacje, lecz w przypadku mniej doświadczonych pracowników bądź określonych zawodów to nadal wykształcenie będzie podstawowym wymaganiem. Dodatkowo, starając się o pracę za granicą „wyposażeni” w tłumaczenie suplementu mogą Państwo bardziej szczegółowo przedstawić zarówno uzyskany zakres wiedzy (polskie kierunki studiów niekoniecznie pokrywają się z zagranicznymi) jak i swoje osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach.

Jeśli chodzi o kontynuowanie nauki, to Proces Boloński umożliwia uznawanie polskich dyplomów i suplementów dyplomów w większości europejskich krajów, jednak ze względu na fakt, że jest to dokument urzędowy oczekuję się aby było to tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. Co więcej, państwa leżące poza Europą takie jak na przykład USA, Kanada czy Australia, nie uznają bezpośrednio polskiego wykształcenia. Najpierw należy uzyskać nostryfikację dyplomu, czyli uznanie go przez władze lokalnej uczelni, bądź urząd zajmujący się uznawalnością uprawnień. [Więcej o nostryfikacji TUTAJ] Aby przeprowadzić ten procesu także konieczne będzie uzyskanie tłumaczenia dyplomu i suplementu do dyplomu wykonanego przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Wyłącznie tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego daje gwarancje pracownikom uczelni lub urzędu, że jest ono równoważne oryginalnym dokumentom.

 

Dyplomy zawodowe

Czy dyplomy uprawnień zawodowych są równie ważne jak świadectwa i dyplomy uczelni?

Wspomniane wyżej Okręgowe Komisja Egzaminacyjne oprócz przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych odpowiedzialne są także za przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/egzaminy zawodowe. Są to egzaminy, do których przystępują uczniowie branżowych szkół I i II stopnia, szkół zawodowych, techników i szkół policealnych i w trakcie których oceniany jest poziom opanowania wiadomości i umiejętności kwalifikacji w zawodzie. Dokumentem wystawianym po zdaniu egzaminu jest dyplom zawodowy/dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Jest to dość krótki dokument, w którym przedstawiono oprócz danych osobowych posiadacza również wyniki uzyskane z części praktycznej oraz teoretycznej oraz progi konieczne do zdania danej części egzaminu. Tłumaczenie uwierzytelnione dyplom zawodowego/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zajmuje zaledwie jedną stronę obliczeniową [Więcej o stronach obliczeniowych TUTAJ]

Jeśli chcą Państwo otrzymać ostateczną wycenę tłumaczenia tego typu dokumentu prosimy skorzystać z FORMULARZA WYCENY lub przesłać dokumenty na adres email: simple@simple.edu.pl. Zlecenie zostanie niezwłocznie wycenione, a po jego opłaceniu, otrzymają Państwo tłumaczenie najczęściej na drugi dzień. Dokument prześlemy do Państwa zgodnie z wybranym sposobem doręczenia. Zapraszamy także do biura w Bytomiu. Zlecenia przyjmujemy również drogą elektroniczną, a aktualnie jesteśmy także w trakcie otwierania swoich biur w Katowicach, Gliwicach i kilku innych miastach na Śląsku.

facebooklinkedin
ALL RIGHTS RESERVED 2020. CREATED BY DEOLING