Tłumaczenie dokumentów urzędowych

Opracowywanie tłumaczeń dokumentów urzędowych to podstawowe zadanie tłumacza przysięgłego. Kiedy mogą Państwo potrzebować jego pomocy i czym tłumaczenie dokumentów różni się od zwykłego?

Czym jest tłumaczenie przysięgłe dokumentów?

Zgodnie z obowiązującym prawem (a przede wszystkim — zapisami Konstytucji), wszystkie instytucje i organy państwowe posługują się wyłącznie dokumentacją przedłożoną w języku polskim. W przypadku dokumentów, które oryginalnie zostały sporządzone w innym języku, niezbędne jest opracowanie ich tłumaczenia przez kwalifikowanego tłumacza.

 

 

Tłumaczenie przysięgłe — a w świetle prawa „poświadczone” — to dokument opatrzony pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego, spełniający wszystkie wymogi formalne określone w przepisach. Musi być idealnym odwzorowaniem tekstu w jego pierwotnym znaczeniu — tak, by nie pozostawiał wątpliwości przy interpretacji. Obejmuje także elementy dokumentu, które nie stanowią jego właściwej treści; chodzi tu między innymi o oryginalne pieczęcie, podpisy, a nawet istotne elementy graficzne. 

Co najważniejsze, tłumaczenie przysięgłe jest jedyną formą tłumaczenia, która nadaje opracowanemu dokumentowi moc prawną równoważną z oryginałem, dzięki czemu może być on uznawany przez organy państwowe czy instytucje finansowe.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe — czym się od siebie różnią?

To, co odróżnia przysięgłe tłumaczenie dokumentów od, na przykład, tłumaczeń literackich czy biznesowych (przynajmniej niektórych), to właśnie moc prawna. Jeśli przedłożą Państwo w urzędzie pismo lub zaświadczenie bez pieczęci tłumacza przysięgłego — powinno ono zostać uznane za nieważne bez względu na jakość przekładu. Warto to zaznaczyć; wykonane przez profesjonalistów tłumaczenia „zwykłe” nie są tłumaczeniami „gorszymi”, a jedynie nieniosącymi ze sobą mocy prawnej.

Poświadczone tłumaczenia dokumentów, mimo że z definicji powinny być dokładnym odwzorowaniem opracowanej treści, wyglądają inaczej niż ich oryginały lub teksty przekładane przez tłumaczy nieprzysięgłych. Wyróżnia je:

 • pieczęć i podpis tłumacza — a więc symbole nadania dokumentowi wiarygodności w świetle prawa; jeśli pismo ma więcej niż jedną stronę, powinny się znaleźć na każdej z nich; dokument musi być także uzupełniony o formułę poświadczającą jego zgodność z oryginałem;
 • opis elementów graficznych oryginalnego dokumentu — w tym wyróżnienie złożonych pod nim podpisów i pieczęci.

Tłumacz przygotowujący dokument przysięgły ma, oczywiście, znacznie mniejszą swobodę jeśli chodzi o zachowanie wierności przekładu. O ile w przypadku tłumaczeń zwykłych pewne odejście od oryginalnego tekstu może być wskazane (ze względów praktycznych lub estetycznych), tak w tłumaczeniach przysięgłych jest to niedopuszczalne. Muszą one oddać oryginalne znaczenie tekstu w każdym szczególe — z tego względu też tłumaczenie dokumentów uważa się za jedną trudniejszych form przekładu, wymagających od tłumacza szczególnej precyzji, a także i specjalistycznej wiedzy.

Kiedy tłumaczenie dokumentów jest niezbędne?

Przysięgłe tłumaczenia dokumentów są, zgodnie z prawem, konieczne przede wszystkim w państwowych urzędach, chociaż często wymagają ich także inne instytucje: banki, firmy ubezpieczeniowe, placówki medyczne czy uczelnie. W SIMPLE możemy przygotować dla Państwa między innymi tłumaczenia:

 • dokumentów urzędowych (dowodu tożsamości, paszportu, pism urzędowych);
 • dokumentów sądowych (pozwów, wyroków, postanowień, pism);
 • dokumentów wydanych przez Urząd Stanu Cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu);
 • dokumentów samochodowych (dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu);
 • aktów notarialnych (umów kupna—sprzedaży nieruchomości, pełnomocnictwa);
 • dokumentów skarbowych (zaświadczeń o dochodach, zeznań podatkowych);
 • dokumentów rejestrowych (odpisów z KRS, CEIDG);
 • testamentów;
 • oświadczeń woli.

Tłumacz dokumentów urzędowych — kto może nim być?

Tłumacz dokumentów przysięgłych, ze względu na wagę opracowywanych przez niego przekładów, zaliczany jest do grona zawodów zaufania publicznego. W przypadku każdego tłumaczenia bierze on odpowiedzialność za zgodność przekładu z oryginałem i zobowiązuje się do poniesienia konsekwencji (finansowych lub prawnych) ewentualnych błędów. 

Nie może więc zaskakiwać, że pieczęć tłumacza przysięgłego otrzymują jedynie nieliczni. Tłumacz dokumentów musi bowiem móc pochwalić się nie tylko doskonałą znajomością języka obcego oraz ojczystego, ale także być osobą uznaną za godną zaufania (o czym świadczy chociażby wymóg o niekaralności tłumacza). Niezbędne uprawnienia wydaje Ministerstwo Sprawiedliwości — najważniejszym kryterium zdobycia pieczęci jest oczywiście zdanie państwowego egzaminu. 

Wraz z uprawnieniami tłumacz przysięgły otrzymuje pieczęć oraz wpis na listę tłumaczy przysięgłych (dostępną dla Państwa na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). Od tego momentu spoczywa na nim także obowiązek odnotowywania tłumaczonych dokumentów w specjalnym rejestrze, czyli repertorium (posługują się nim między innymi sędziowie i prokuratorzy).

Ile kosztuje tłumaczenie przysięgłe dokumentów?

Tłumaczone przez nas dokumenty różnią się od siebie formą, treścią i poziomem trudności przekładu — a zatem każdy z nich wymaga indywidualnej wyceny. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo specjalny formularz, pozwalający przesłać nam dokumenty w dogodnym dla Państwa formacie (może być to plik PDF lub tekstowy, skan, a nawet dobrej jakości zdjęcie). Jeszcze tego samego dnia otrzymają Państwo wycenę wraz z terminem realizacji zlecenia — wiemy, że sprawy urzędowe często nie cierpią zwłoki, dlatego zadbamy o jak najszybsze wykonanie tłumaczeń i dostarczenie dokumentów w Państwa ręce.

facebooklinkedin
ALL RIGHTS RESERVED 2020. CREATED BY DEOLING